ul. Świętej Gertrudy 24, 31-048 Kraków, tel:  12 433 83 83     Klinika Janeczko – medycyna estetyczna i dermatologia

plen
filtruj wg obszarów ciała
lady_small
włosy twarz szyja i dekolt ręce i nogi klatka piersiowa i plecy brzuch i pośladki narządy płciowe dłonie i stopy

Rejestracja telefoniczna

od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 20:00
(12) 433 83 83
660 495 253

Rejestracja on-line

Zapisz mnie na wizytę

RODO

Broszura informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych Pacjenta w Klinice Janeczko

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca Julita Zaczyńska-Janeczko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Klinika Janeczko Dermatologia Estetyczna i Dermatochirurgia Dr n. med. Julita Zaczyńska-Janeczko ” z siedzibą w Krakowie (31-048), ul. Św. Gertrudy 24/1 , wpisany do rejestru CEiDG, posługujący się numerem NIP: 868 1291711

W jakim celu Klinika Janeczko przetwarza Twoje dane osobowe ?
Bez Twojej zgody Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Klinikę Janeczko w celach zdrowotnych:
1. diagnostyki medycznej i leczenia
2. zapewnienia systemu opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
3. profilaktyki zdrowotnej
4. zapewnienie zabezpieczenia społecznego (np. zaświadczenia dla ZUS)
oraz za Twoją wyraźną zgodą w celach badań klinicznych (lub naukowych) realizowanych w Klinice Janeczko

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu Klinika Janeczko  przetwarza Twoje dane?
Jeśli jesteś Pacjentem Kliniki Janeczko (udzielane są Ci świadczenia zdrowotne)
Klinika Janeczko przetwarza dane osobowe Pacjenta  na podstawie:

 1. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
 2. art. 3. Ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
 3. art. 24 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Przetwarzanie danych  na podstawie w/w przepisów nie wymaga Twojej zgody.Klinika Janeczko informuje, że podanie danych osobowych jest warunkiem  korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Klinikę Janeczko.

Skąd Klinika Janeczko pozyskał  Twoje dane osobowe ?
Klinika Janeczko  pozyskuje dane osobowe: bezpośrednio od Pacjenta/ Klienta

Jakie kategorie danych osobowych pozyskuje  Klinika Janeczko ?

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL)
 2. dane teleadresowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail)
 3. dane medyczne i powiązane (zakres zależny od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych)
 4. dane fenotypowe (zakres zależny od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych)

Kto w Klinice Janeczko ma prawo przetwarzania danych ?
Do przetwarzania danych osobowych Pacjentów zawartych w szczególności w dokumentacji medycznej w Klinice Janeczko uprawnione są:

 1. osoby wykonujące zawód medyczny uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 2. inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy świadczeniu usług zdrowotnych (np. rejestratorki. manager) na podstawie upoważnienia otrzymanego od administratora danych
 3. osoby wykonujące czynności związane z utrzymaniem sprawności i bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz urządzeń i aparatów medycznych na podstawie upoważnienia otrzymanego od administratora danych.

Czy Klinika Janeczko przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom i podwykonawcom)?
Z uwagi na korzystanie z usług zewnętrznych dostawców i podwykonawców Klinika Janeczko może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów na podstawie art. 6. Ust. 1 lit b) – f) lub art. 9. Ust. 2 lit. c), f), g), i), j) RODO:

 1. podwykonawcom świadczeń zdrowotnych,
 2. innym Ośrodkom medycznym
 3. firmom księgowym i audytorskim,
 4. kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Kliniki Janeczko,
 5. firmom świadczącym usługi informatyczne, w tym obsługującym  serwery, z których korzysta Klinika Janeczko,
 6. firmom świadczącym usługi wysyłki sms oraz e-mail,
 7. firmom ubezpieczeniowym,
 8. instytucjom uprawnionym (ZUS,  Ministerstwo Zdrowia. NFZ i inne organa władzy, administracji, sądownictwa  – art. 26. Ust 3 ustawy o prawach pacjenta)

Czy Klinika Janeczko przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
NIE.

Czy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Nie, w przypadku, gdy dane osobowe zostały zgromadzone w celach zdrowotnych.
Tak, w przypadku, gdy dane zostały zgromadzone w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym lub naukowym. Wycofanie zgody wiąże się z zakończeniem uczestnictwa w tych badaniach.

Czy Klinika Janeczko dokonuje profilowania danych osobowych ?
Klinika Janeczko może okresowo dokonywać profilowania danych osobowych , które nie skutkuje podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Zawsze ostateczną decyzję podejmuje personel medyczny.
W szczególności mogą to być wspomagane algorytmami komputerowymi:

 1. selekcja Pacjentów do badań profilaktycznych, diagnostycznych, naukowych
 2. automatyczne klasyfikowanie Pacjentów wg norm wyników badań, efektów leczenia, stosowane farmakoterapii  na podstawie zadanych przedziałów, zależnych od innych czynników (np. płeć, wiek).

Jak długo Klinika Janeczko będzie przechowywać Twoje dane osobowe?
Klinika Janeczko będzie przechowywać dane osobowe :

 1. przez okres 20 lat licząc od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z wyjątkami, o których mowa
 2. a) w art. 29. Ust 2. Pkt. 1) – Pkt. 4) Ustawy o Prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjentaPo upływie w/w terminów dokumentacja może zostać przekazana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej lub zniszczona.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi?

 1. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
  Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez Klinikę Janeczko na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.
  Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez Klinikę Janeczko:
 1. a) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 2. b) w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów Kliniki Janezcko jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.
  Każdy Pacjent ma prawo do uzyskania od Kliniki Janeczko potwierdzenia, czy Klinika Janeczko przetwarza jego dane osobowe i w jakim zakresie.  Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Klinika Janeczko może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej taki wniosek.
  Wykonując to prawo, każdy Pacjent może:
 2. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 3. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG.
  Ponadto, każdy pacjent może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Klinikę Janeczko
 4. Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO
  Każdy Pacjent ma prawo w dowolnym momencie zażądać sprostowania danych  osobowych go dotyczących, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Klinikę Janeczko są nieprawidłowe. Każdy Pacjent ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczącego tych danych.
 5. Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO
  To prawo nie przysługuje Pacjentom w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  Prawo przysługuje osobom, których dane osobowe były przetwarzane na podstawie ich zgody.
  W tym przypadku Pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta były przetwarzane na podstawie tej zgody, pod warunkiem, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
  Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych jest nieskuteczne  w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  Prawo przysługuje osobom, których dane osobowe były przetwarzane na podstawie ich zgody.

W tym przypadku Pacjent może zrealizować prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta były przetwarzane na podstawie tej zgody, pod warunkiem, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.

 1. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
  Prawo Pacjenta do przenoszenia danych jest nieskuteczne.
  Pacjent ma prawo żądać przekazania (tylko i wyłącznie w formie kopii) danych, przetwarzanych przez Klinikę Janeczko  innemu podmiotowi.

Czy masz prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każdy Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Klinika Janeczko zabezpiecza dane osobowe?
Klinika Janeczko dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • regularne tworzenie kopii systemu i danych
 • kontrolowanie dostępu do danych zgromadzonych w Klinice Janeczko
 • kryptograficzne  zabezpieczenia danych elektronicznych
 • ustawiczne szkolenia personelu

W RAZIE PYTAŃ
W razie jakichkolwiek  pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z nami poprzez:

 1. formularz kontaktowy, który znajdziesz na stronie www.klinikajaneczko.pl w zakładce KONTAKT
 2. przesłanie wiadomości na adres mailowy info@klinikajaneczko.pl; w temacie wpisz koniecznie DANE OSOBOWE
 3. złożenie pisemnego zapytania u naszej rejestratorki.

Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie.
Odnośniki do przepisów przywołanych w opracowaniu:

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO)
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 1. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520417
 1. Ustawa o działalności leczniczej
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654

Rejestracja telefoniczna

od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 20:00
(12) 433 83 83
660 495 253

Obszar ciała dla zabiegu
 • włosy
 • twarz
 • szyja i dekolt
 • klatka piersiowa i plecy
 • brzuch i pośladki
 • narządy płciowe
 • ręce i nogi
 • dłonie i stopy